Beleidsplan

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN STICHTING PUJA

 

Stichting Puja richt zich op het creëren en verbeteren van de zelfstandige bestaansmogelijkheden voor kansarme groepen in - vooral - Bangladesh en Nepal. Stichting Puja gaat uit hierbij van de volledige gelijkwaardigheid van de vrouwen en mannen en richt zich bij haar activiteiten in het bijzonder op meisjes en vrouwen, onder wie met nadruk ook weduwes. Puja betekent ‘respect”.

 

Een tweede belangrijke activiteit in Bangladesh zal zijn het verstrekken van medische hulp in gebieden waar vooral de “adivasi”, de oorspronkelijke bewoners van Bangladesh, zoals bijvoorbeeld van de Chittagong Hill Tracts.

 

Stichting Puja zal hierbij samenwerken met lokale Ngo’s. Deze zijn goed op de hoogte van de lokale omstandigheden en problemen en hebben vaak al het vertrouwen van de lokale bevolking en het lokale bestuur gewonnen. Zo kan Stichting Puja dus ook naadloos aansluiten op al bestaande initiatieven en die versterken.

 

Ongelijkheid meisjes en jongens:

 

In zowel Bangladesh als in Nepal wordt de lokale armoede veroorzaakt, of minimaal verergerd, door de grote ongelijkheid tussen meisjes en jongens. Dit is een verschijnsel dat nauw verweven is met de lokale maatschappelijke structuur en wordt vaak als vanzelfsprekend geaccepteerd, door zowel mannen als vrouwen. Hierdoor is er een ongelijke waardering voor vrouwen en meisjes en hebben zij veel minder kansen op een zelfstandig maatschappelijk bestaan.

 

In veel traditionele gezinnen wordt een meisje op zijn best getolereerd en had men eigenlijk veel liever (nog) een jongen gehad. Deze ongelijkheid uit zich ook in het geweld tegen vrouwen en meisjes, zoals door verkrachting en door het aborteren, of het vlak na de geboorte doden, van meisjes. Maar ook na de geboorte krijgen meisjes minder te eten, minder medische zorg, minder kans op onderwijs enz. dan jongens. Door de ondervoeding blijven ze in de groei achter. En zodra ze de huwbare leeftijd hebben bereikt, worden ze uitgehuwelijkt aan een - soms aanzienlijk - oudere man, om zelf weer ondervoede kinderen ter wereld te brengen. Of ze worden verkocht om in de bordelen van de grote steden van Azië te "werken”

 

Interventies hierin:

 

De interventies die Stichting Puja gaat uitvoeren richten zich vooral op scholing en training van vrouwen en meisjes. Zo organiseert Stichting Puja trainingen in het werken met de naaimachine en in handwerken georganiseerd. Bijkomend voordeel is dat de vrouwen zo ook zelf de verplichte schooluniformen van hun kinderen kunnen maken. Zonder schooluniform kunnen de kinderen vaak ook niet deelnemen aan het lokale onderwijs.

 

Maar ook trainingen en onderwijs op het gebied van de landbouw zijn van groot belang. Bangladesh bijvoorbeeld is door de slibafzettingen door de vele grote rivieren enorm vruchtbaar en sommige gewassen kunnen wel drie keer per kalenderjaar geoogst worden.

Maar ook op het gebied van de verzorging en het herkennen van ziektes bij het vee en pluimvee kan nog veel aan deskundigheid gewonnen worden. Ten slotte bieden ook de ontwikkeling van visvijvers aan groepen vrouwen belangrijke kansen. 

 

Daarnaast gaat Stichting Puja zich richten op het sterk vergroten van het zelfbewustzijn en zelfvertrouwen bij vrouwen en meisjes, en in de erkenning van hun belang door hun lokale gemeenschap, ondermeer door het toepassen van trainingen die zijn ontwikkeld door The Hunger Project in Bangladesh.    

 

Gezondheid:

 

Naast de hierboven genoemde achterstelling van vrouwen en meisjes zijn er nog meer oorzaken van de hoge zuigelingen- en moedersterfte in Bangladesh en Nepal. Zo ontbreekt het aan een geode algemene gezondheidszorg. Er zijn vaak alleen klinieken aanwezig in de groter plaatsen, waar het vaak in veel opzichten ontbreekt aan apparatuur en/of voldoende deskundigheid. Veel afgestudeerde artsen geven de voorkeur aan een baan in het buitenland en de financiën in een ziekenhuis zijn vaak niet toereikend om na de eerste aanschaf de medische apparatuur goed te onderhouden. Daarnaast is het voor veel van de inwoners van de dorpen een forse opgave om naar de stad te reizen voor medische hulp, zo zij zich dat al kunnen veroorloven.

 

Interventies hierin:

 

Na de stichting van haar eerste kraamkliniek (zie elders op onze website), die naast speciale zorg voor en rond de geboorte ook algemene medische hulp biedt, is en gaat Stichting Puja zich meer richten op decentrale gezondheidszorg.

 

Dit zal twee vormen aannemen:

  • De opleiding van een team van vroedvrouwen. Deze kunnen in hun dorp en wijde omgeving professionele hulp bieden bij de geboorte en onderwijs geven over de verzorging van moeder en kind;
  • Het periodiek organiseren van zgn. healthcamps. Hier zijn professionele artsen aanwezig, die patiënten kunnen onderzoeken, diagnoses kunnen stellen en eenvoudige eerstelijns medische hulp kunnen bieden. Daarnaast kunnen tijdens de healthcamps medicijnen beschikbaar worden gesteld.